Dokumenty do pobrania

UWAGA!
Prosimy, aby dokumenty dotyczące BIZNESPLANU, które będziecie składać 01.02.2018 r. były trwale spięte.

Szanowni Państwo, głównym dokumentem jaki składacie 01.02.2018 r. jest "Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości". Do wniosku załącza się następujące dokumenty w (2 egzemplarzach ):

  1. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym (xero zaświadczenia/certyfikatu),
  2. Biznesplan na okres 12 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ),
  4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych(załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ),
  5. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

Regulamin rekrutacji do projektu
Formularz rekrutacyjny do projektu
Załącznik nr 2a do Formularza rekrutacyjnego (do wypełnienia tylko dla osób spełniających jeden z poniżej zamieszczonych warunków)
Załącznik nr 2b do formularza rekrutacyjnego (do wypełnienia tylko dla osób spełniających ten warunek)
Załącznik nr 2c do formularza rekrutacyjnego (do wypełnienia tylko dla osób spełniających ten warunek)
Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji
Karta oceny rozmowy z doradcą zawodowym (dotyczy II etapu rekrutacji)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Biznesplan
Karta oceny biznesplanu
Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu
Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Partnerem

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Załączniki do regulaminu zwrotu kosztów dojazdu
Regulamin zwrotu kosztów opieki
Załączniki do regulaminu zwrotu kosztów opieki

Karta oceny predyspozycji uczestnika projektu do prowadzenia działalności gospodarczej
Karta oceny prezentacji planu rozwoju działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych w ramach projektu
Regulamin KOW

Zasady rozliczania wsparcia finansowego
Zasady rozliczania wsparcia pomostowego

Do góry